Metodbeskrivning

Uppsatsgalleriet är ett initiativ av Sällskapet för sverigefinsk forskning att samla en kunskapsdatabas med relevans för den nationella minoriteten sverigefinnar.

Det skrivs uppsatser som berör teman som är relevanta för den nationella minoriteten sverigefinnar. kontinuerlig bas. I Sverige finns 18 universitet och 17 högskolor, i Finland 13 universitet och 22 yrkeshögskolor (som likställs med högskolor i Sverige). Uppsatsgalleriet lanserades i samband med uppsatstävlingen som den nationella minoritetsorganisationen Sverigefinländarnas delegation anordnade för högskolestudenter 2023-2024.

Vi har som ambition att inkludera uppsatser som explicit nämner begreppen sverigefinnar eller finska. Uppsatserna har tagits fram av Sverigefinska forskningsnätverket i samarbete med Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid Stockholms universitet. Metoden som användes var systematiska litteratursökningar som ingår i den etablerade metoden systematisk litteraturöversikt (systematic literature review). De systematiska litteratursökningarna genomfördes i publikationsdatabasen DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) som omfattar alla svenska universitet och högskolor utom Göteborgs universitet, Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola och Stockholm School of Economics. För dessa universitet genomfördes sökningar i lärosätens egna publikationsdatabaser.

Litteratursökningarna genomfördes för varje år med sökorden “sverigefin*”, “finsk*”, “nationell* minorit*” (svenska), “ruotsinsuom*”, “suom*”, “kansalli* vähemmistö*” (finska) och “Sweden-Finnish”, “Finnish*”, “national minorit*” (engelska). Tidpunkten för sökningarna var hösten 2023 och februari 2024. Sökningarna genomfördes för första gången för åren 2011-2023 av två personer: docent i samhällsvetenskap Maarit Jaakkola från Göteborgs universitet (för Sverige och Finland 2011-2021) och filosofie magister i språkvetenskap Tuuli Savela från Stockholms universitet (för Sverige 2011-2023). Resultaten jämfördes med varandra för validitet.

Materialet som sökningarna resulterades i kan bedömas omfatta de poänggivande uppsatserna inom kandidat-, master-, magister- och doktorandprogrammen på åtminstone tre olika språk (svenska och övriga skandinaviska språk, finska, engelska). Materialet kan bedömas omfatta de godkända uppsatser som explicit innehåller begreppet sverigefinnar (eller böjning) eller en liknande term (t.ex. finsk, nationella minoriteter). Vi är medvetna om att det därutöver finns uppsatser som kan vara relevanta för den nationella minoriteten sverigefinnar, som till exempel uppsatserna som handlar om flerspråkighet i allmänhet. I uppsatsgalleriet siktar vi på att inkludera endast uppsatserna där sverigefinnar, det finska språket eller den sverigefinska kulturen förekommer i explicit form och inte är en tolkningsförmåga: Det kan handla bland annat om intervjumaterial med sverigefinnar, analyser av sverigefinsk litteratur eller den offentliga sektorns arbete med de nationella minoriteterna med särskilt fokus på sverigefinnar. Jämförande studier mellan Sverige och Finland har lämnats utanför galleriet eftersom de inte handlar om den nationella minoriteten utan majoritetsbefolkningen i nationalstaterna Sverige och Finland. Även uppsatser som handlar om finlandssvenskar eller tvåspråkighet i Finland ingår inte i galleriet, men i vissa fall har vi inkluderat uppsatser som har finlandssvenskar i Sverige som tema, eftersom några av dessa sverigefinländare identifierar sig även som sverigefinnar.

Under våren 2024 ingår litteratursökningar från perioden 2011-2024 gällande både Sverige och Finland. Vi uppdaterar listorna löpande och genomför en systematisk databassökning på årlig basis.

Vi har prioriterat de senaste årtiondena i kartläggningen eftersom vi anser att det är intressant och relevant att veta vilka teman som lyfts i de nyaste studentarbetena. Dessutom är de flesta av dessa arbeten tillgängliga online, till skillnad från äldre uppsatser som man endast får tillgång till på lokala universitetsbibliotek. Det är dock möjligt att utvidga uppsatslistorna till uppsatser som har godkänts före 2011 både i Sverige och Finland. Är du intresserad av att samarbeta oss, eventuellt som en del av din praktik eller dina studier? Hör gärna av dig till Maarit Jaakkola, maarit@natminforskning.se.

Tillbaka till uppsatsgalleriet