Idékatalog

Är du student och funderar på att skriva din uppsats eller essä inom ramen för dina studier om den nationella minoriteten sverigefinnar? Eller är du minoritetsrepresentant och har idéer om vad som skulle kunna studeras? På denna sida samlar vi potentiella teman för examensarbeten.

Har du en idé som skulle kunna presenteras här, hör av dig till oss med detta formulär. Söker du en biträdande handledare till ditt examensarbete, kontakta Maarit Jaakkola som skickar dig gärna vidare: maarit@natminforskning.se.

Studentuppsatser: idéer till teman

Tema: Omhändertagandet av barn och förutsättningarna för att bevara sitt språk

Beskrivning: Hur gick det med de finsktalande barn som omhändertogs på 1970- och 1980-talet och placerades utanför hemmet? Kunde de behålla sitt modersmål finska? Vilka faktorer påverkar det eventuella språkbytet? Hur kan man placera barn så att de har en möjlighet att bevara ett minoritetsspråk?
Ämne: socialpolitik, sociologi
Nyckelord: barnrättsperspektiv, språkbyte
Handledning: inte tillgänglig
Kontaktperson/initiativtagare: anonym/anges ej
Tema: Språkinlärare och andraspråkstalare i sociala medier

Beskrivning: Vad finns det för digitala producenter som använder ett andraspråk i skapandet av offentligt digitalt innehåll i sociala medier (på plattformar som till exempel YouTube, Instagram eller TikTok)? Hur stödjer innehållskapandet producenters användning och utveckling av ett andraspråk? Vilka format och digitala gemenskaper finns det? Temat diskuterades inom ramen för projektet LärNatMin (2024).
Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), kulturstudier, digitala humaniora
Nyckelord: inlärargenererat innehåll, sociala medier, digitalt skapande
Handledning: kontakta initiativtagare
Kontaktperson/initiativtagare: Maarit Jaakkola, docent i journalistik, Göteborgs universitet, maarit.jaakkola@gu.se
Tema: Tematiska litteratursökningar med fokus på sverigefinnar

Beskrivning: Vilka uppsatser har skrivits i Sverige (och eventuellt i Finland) om sverigefinnar innan de blev erkända som en nationell minoritet år 2000? Hur beskrevs de (t.ex. "finnar/finländare i Sverige", "invandrare") och vilka identiteter tilldelades dem? Hur ser utvecklingen ut över tid, även i forskningslitteratur? Alternativt kan skribenten välja ett specifikt tema (t.ex. skolstrejker, skogsfinnar) och följa dess utveckling med hjälp av systematiska litteratursökningar i forskningsdatabaser.
Ämne: sociologi, biblioteks- och informationsvetenskap, interdisciplinärt
Nyckelord: nationella minoriteter, identiteter, minoritetspolitik, offentlig diskurs
Handledning: inte tillgänglig
Kontaktperson/initiativtagare: flera personer/anonym/anges ej
Tema: Hur beskriver och bearbetar unga sverigefinnar sin identitet?

Beskrivning: Under hösten 2024 finns en unik möjlighet att studera material som produceras av unga för unga inom ramen för projektet Vi tillhör visst Sveriges historia av Sverigefinska ungdomsförbundet. Det kommer att anordnas workshopar och möten där ungdomar samlas och skriver om teman som anknyter till identitetsfrågor, främst på svenska men också på finska. Teman som eventuellt kommer att lyftas är ungdomarnas förhållande till språk och språkliga identiteter, tillhörighet till den nationella minoriteten, personliga berättelser och minnen, ungdomskulturer.
Ämne: kulturstudier, sociologi, ungdomsforskning, språkstudier, interdisciplinärt
Nyckelord: nationella minoriteter, identiteter, unga
Handledning: eventuellt tillgänglig, kontakta initiativtagare
Kontaktperson/initiativtagare: Onerva Sihvonen, generalsekreterare av Sverigefinska ungdomsförbundet, onerva@rsn-sfu.se
Tema: Hur transspråkar man i "randiga" radioprogram?

Beskrivning: Många radioprogram riktade mot de nationella minoriteterna skapas på två språk. Parallelspråkigheten beskrivs av producenter som "randiga" program. Exempel på program där ett nationellt minoritetsspråk används vid sidan om svenska är Popula och Randiga sagor (finska) samt Finnmix (meänkieli). Vilka strategier används för transspråkandet (engelska: translanguaging) i journalistiska produkter och/eller hur mottas sådana program? Vad finns det för exempel i utlandet?
Ämne: medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), journalistik, språkstudier/tillämpad lingvistik
Nyckelord: radioprogram, tvåspråkighet, flerspråkighet, transspråkande, minoritetsmedier
Handledning: kontakta initiativtagare
Kontaktperson/initiativtagare: Maarit Jaakkola, docent i journalistik, Göteborgs universitet, maarit.jaakkola@gu.se
Tema: Sverigefinska idrottshistorian

Beskrivning: Hur ser den sverigefinska sport- och idrottshistorien ut? Sporter som varit populära bland sverigefinnar, i synnerhet bland första generationens invandrare, är bollsporter (boboll, volleyboll), friidrott, brottning, tyngdlyftning och skidåkning. Hur organiserades utövandet av dessa sporter och hur överfördes de till de yngre generationerna? Hur påverkade sverigefinnarna det svenska idrottslivet, och vilken ömsesidig inverkan hade den finska och svenska idrottskulturen på varandra när de kom i kontakt?
Ämne: sociologi, kulturhistoria/-studier, interdisciplinärt
Nyckelord: sport, idrott, fritidsengagemang
Handledning: inte tillgänglig
Kontaktperson/initiativtagare: Pekka Wiik, Stockholm
Tema: Sverigefinnar och väckelserörelserna

Beskrivning: Hur har sverigefinnarna bidragit till det andliga livet i Finland? Under de senaste decennierna har flera religiösa rörelser anlänt till Finland från Sverige, till exempel Livets Ord (Elämän Sana) och den femte väckelsen (viidesläisyys). Det vore även intressant att studera de finska väckelserörelsernas påverkan på sverigefinnarnas religiösa liv i Sverige.
Ämne: religionsvetenskap och -sociologi, teologi, kulturhistoria, interdisciplinärt
Nyckelord: väckelserörelser, pietism, religiositet
Handledning: inte tillgänglig
Kontaktperson/initiativtagare: flera personer/anonym/anges ej
Tema: Tidigare elevers tankar om att ha gått i sverigefinsk friskola

Beskrivning: Det finns nu en hel del vuxna som har gått i sverigefinsk friskola i olika delar av Sverige. Hur ser de på sin skoltid? Vad var positivt, vad var negativt? Anser de att skolgången påverkat deras yrkesval eller annat i livet? Hur ser de på framtiden när det gäller sådana skolor? Är detta något som vi sverigefinnar borde kämpa för mer än vad vid gör idag?
Ämne: språksociologi, pedagogik, kulturforskning, interdisciplinärt
Nyckelord: tvåspråkighet, flerspråkighet
Handledning: inte tillgänglig
Kontaktperson/initiativtagare: flera personer/anonym/anges ej
Tema: Sverigefinnarnas organisering och inverkan på utvecklingen av sverigefinskheten

Beskrivning: Sverigefinskhetens årtionden kan följas upp baserat på tidigare forskning och officiella utredningar, men djupare analyser saknas, särskilt när det gäller sverigefinnarnas egen roll i utvecklingen. Vilken roll spelade de sverigefinska intresseorganisationerna i den utveckling som började på 1970-talet och är kopplad till förändringar i svensk politik (rösträtt i kommunal- och landstingsval, sverigefinnarnas yrkesmässiga och politiska organisering, svenska regeringens reformer, såsom invandrings- och minoritetspolitiska programmet 1975, hemspråksreformen 1977), men också till ökad medvetenhet om språket, samt betydelsen av två- och flerspråkighet bland sverigefinnar, och tillkomsten av särskilda organisationer i slutet av 1970-talet? Hur reagerade sverigefinnarna på den politiska utvecklingen, och fanns det även motståndsreaktioner?
Ämne: kulturforskning/-studier, minoritetsforskning, (politisk) historia, interdisciplinärt
Nyckelord: nationella minoriteter, identiteter, minoritetspolitik, politisk organisering
Handledning: kontakta initiativtagare
Kontaktperson/initiativtagare: Erkki Vuonokari, fd verksamhetsdirektör vid Sverigefinländarnas arkiv, erkkivuono@hotmail.com