Kandidatuppsats om bibliotek vinner uppsatstävlingen

Vinnare av uppsatstävlingen för högskolestudenter som arrangerades av Sverigefinländarnas delegation blev Irina Littner med sitt kandidatarbete Resursbibliotek och folkbibliotek i samverkan: För att särskilt uppmärksamma den nationella minoriteten sverigefinnar (2023, Linnéuniversitetet, programmet för biblioteks- och informationsvetenskap). Vinnaren offentliggjordes vid delegationens plenum i Stockholm den 27 april. Littner tilldelas ett pris på 10 000 kronor.

Hedersomnämnanden tilldelades Ville Niva för sitt arbete Mänskliga kvarlevor, återlämning och försoning: En sociologisk studie om upprättelse (2022, Luleå tekniska universitetet) och Ellen Kujanpää för sitt arbete Den finska erfarenheten värker: En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet (2022, Malmö universitet).

Juryn ansåg tävlingen vara av hög vetenskaplig kvalitet. Totalt anmäldes 28 kandidatuppsatser från olika ämnesområden och från olika delar av Sverige. Tävlingen omfattade C-uppsatser som godkänts under 2022–2023.

Juryn bestod av Satu Gröndahl (Uppsala universitet), Daniel Haataja (Umeå universitet), Leena Huss (Finska forskningsnätverket), Petra Palkio (Göteborgs stad) och Ulla-Maija Pesola (Skellefteå kommun), med Maarit Jaakkola som ordförande. Regler och bedömningskriterier för tävlingen finns här.

Juryns utlåtande är följande:

“Irina Littners kandidatuppsats beskriver samarbetet mellan Finlandsinstitutets resursbibliotek i Stockholm och folkbibliotek. Det teoretiska kärnbegreppet är Robert D. Putnams teori om socialt kapital, vilket avser förtroende som uppstår i nätverk som ett slags bindemedel för samhället. Littner använder också teorier som tillämpar begreppet socialt kapital av Anders Vårheim och Ragnar Audunson för att beskriva bibliotekens roll som platser som främjar ackumuleringen av sådant kapital. 

Littners arbete är vetenskapligt ambitiöst och av hög kvalitet för ett kandidatarbete, och ämnet är viktigt och aktuellt för sverigefinnar. Författaren visar god förståelse för ämnet och tillämpar begrepp inom samhällsvetenskap på forskningsobjektet på ett kompetent sätt. Arbetets teoretiska grund är stark, argumentationen och resultaten är övertygande. Texten är flytande och behaglig att läsa och arbetets struktur är logisk. 

Juryn anser att Littners arbete är viktigt eftersom det behandlar ett ämne som påverkar många sverigefinnar. Biblioteket är en plats som ska vara öppen för alla. Litteratur och bibliotekets tjänster är ett utmärkt och effektivt sätt att stödja finska språkets revitalisering och utveckling i Sverige. Nu när Finlandsinstitutets bibliotek och många andra kulturtjänsters framtid är oviss är det väsentligt att lyfta fram allt det som biblioteken åstadkommer inom minoritetsarbete.”

Nästa tävlingsomgång kommer att öppnas i slutet av 2024 och omfattar magister- och masteruppsatser som godkänts vid svenska universitet och högskolor under åren 2023–2024. Ansökningstiden sträcker sig fram till början av februari 2025. Vinnaren kommer att tillkännages vid Sverigefinländarnas delegation plenum 2025.

Alla uppsatser som var med i årets uppsatstävling ingår i uppsatsgalleriet som lanserats av Sällskapet för sverigefinsk forskning i april 2024.

Ytterligare information:

Maarit Jaakkola
Ordförande för juryn
maarit.jaakkola@sverigefinne.se

Leave a Comment